Firma w UE

041

W każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej obowiązują inne zasady rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej. Pomijając jednak ten fakt to wszyscy, którzy chcą ubiegać się o status przedsiębiorcy w danym państwie muszą być traktowani tak samo.

Obywatel Unii, który chce założyć firmę na terenie Polski, podlega przepisom polskim, podobnie jak polski przedsiębiorca. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku, która mówi o swobodzie działalności gospodarczej. Jej art. 13 stanowi, że osoby zagraniczne z państw UE i EFTA mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy polscy. Oznacza to, że osoby fizyczne będące obywatelami takich państw składają zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez organ gminy. W zależności od formy prawnej, w jakiej będzie prowadzona działalność gospodarcza, wyróżniamy dwa rodzaje rejestrów. I tak osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych fakt założenia firmy muszą zgłosić w ewidencji działalności gospodarczej, którą prowadzą urzędy gmin. Dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast działalność ma być prowadzona w formie osoby prawnej (wszystkie rodzaje spółek), należy to zgłosić do rejestru przedsiębiorców. Organem rejestrowym jest w tym przypadku Krajowy Rejestr Sądowy, a dokumentem potwierdzającym wpis postanowienie sądu rejestrowego.

Przedsiębiorca niebędący obywatelem polskim, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek, powinien złożyć w urzędzie gminy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W tym wniosku musi podać takie dane jak: oznaczenie przedsiębiorcy, nr PESEL (jeżeli go nie posiada powinien złożyć poświadczoną przez upoważnionego pracownika urzędu kopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo). Ma także obowiązek wskazać swoje miejsce zamieszkania i adres, a jeżeli wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie tego miejsca. We wniosku należy także określić przedmiot działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności oraz wskazać datę jej rozpoczęcia. Jeżeli przedsiębiorca jest w związku małżeńskim musi podać informację o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Ponadto musi zarejestrować w ZUS siebie oraz osoby zatrudnionej.