Ustalanie majątku dłużnika

085

Majątek dłużnika ustalany jest na podstawie numeru PESEL (wszelkie prawa majątkowe osób oraz zajmowane stanowiska, w podmiotach wpisanych do KRS). Raport przedstawiany jest w postaci pełnego odpisu z KRS, wydanego przez właściwy wydział KRS.

Aby zweryfikować numer PESEL, NIP, REGON oraz numery kart płatniczych pobierz XBB weryfikator klikając TUTAJ

Nieruchomości

Ustalamy nieruchomości na terenie całego kraju. Raport zawiera opis nieruchomości, opis aktualnego stanu prawnego nieruchomości w tym obciążenia i hipoteki, cenę szacunkową nieruchomości oraz zdjęcia za wyjątkiem mieszkania.

Ustalanie majątku dłużnika – prawa majątkowe i inne

Przedmiotem ustalania praw majątkowych i innych jest ustalenie czy dłużnik posiada m.in.:

  • udziały,
  • akcje w spółkach prawa handlowego (sp. z o.o., S.A.),
  • jest wspólnikiem spółki lub zajmuje stanowiska w spółkach,
  • rachunki bankowe,
  • wierzytelności,
  • inne.

Opis zawiera m.in. informacje: dane podmiotu, oznaczenie formy prawnej, siedziba i adres, dane wspólników, ilość posiadanych udziałów, kapitał spółki, organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz dane osób wchodzących w skład organu, organ nadzoru i dane osób wchodzących w jego skład, prokurenci, przedmiot działalności, wzmianki o złożonych dokumentach, informacje o posiadanych akcjach i udziałach spółki, posiadane zaległości i wierzytelności, informacja o postępowaniu upadłościowym, układowym lub naprawczym, prowadzonej egzekucji, połączeniu lub podziale, likwidacji, ustanowionym zarządzie komisarycznym lub kuratorze.

Jak zlecić ustalenie praw majątkowych?

Aby zlecić ustalenie praw majątkowych danej osoby oraz zajmowanych stanowisk, prosimy o pobranie z poniższego linku umowy wraz z załącznikiem, uzupełnienie danych, podpisanie oraz przesłanie umowy lub dwóch egzemplarzy pocztą na adres spółki bądź drogą elektroniczną (e-mail).

Umowy do pobrania:

Cennik:

  • Wynagrodzenie za ustalenie: obecnych praw majątkowych lub zajmowanych stanowisk w podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, dla jednej osoby, w jednym podmiocie wynosi 100,00 zł netto oraz podatek VAT plus koszt pełnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (60,00 zł). Razem 182,00 zł + 22 % VAT.
  • Koszt za ustalenie: nieruchomości oraz własnościowego lub spółdzielczego prawa do lokalu – 3% wartości.