Zakładanie spółek

107

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy Państwu całościową usługę błyskawicznej i efektywnej rejestracji spółek prawa handlowego w KRS, która obejmuje spółki jawne, komandytowe, komandytowo – akcyjne, partnerskie, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne.

Proponujemy doradztwo w kwestii doboru najlepszej opcji, sporządzanie umów, rejestracje sądowe oraz niezbędne pod względem prawa sądowego, organizację pozostałych formalności urzędowych, biznesplany.

Co więcej przygotowujemy dokumentację proceduralną, realizujemy ich rejestrację oraz wszelkie zgłoszenia we właściwych urzędach oraz sporządzamy dokumentację zgłoszeniową do ZUS i PIP, regulaminy pracy i wynagrodzeń oraz fundusz socjalnego.

Zakładanie spółek jawnych

Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 1. Firmę, siedzibę i adres spółki.
 2. Przedmiot działalności spółki.
 3. Nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników bądź ich adresy do doręczeń.
 4. Nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji.

Zakładanie spółek partnerskich

Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 1. Firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń.
 2. Określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki.
 3. Przedmiot działalności spółki.
 4. Nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów.
 5. Nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu.
 6. Nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2 K.S.H.

Zakładanie spółek komandytowych

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 1. Firmę, siedzibę i adres spółki.
 2. Przedmiot działalności spółki.
 3. Nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją.
 4. Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki – zaznaczenie tej okoliczności.
 5. Sumę komandytową.

Zakładanie spółek komandytowo–akcyjnych

Spółka komandytowo–akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Zgłoszenie spółki komandytowo–akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 1. Firmę, siedzibę i adres spółki.
 2. Przedmiot działalności spółki.
 3. Wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji.
 4. Liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, jeżeli statut je przewiduje.
 5. Wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została wpłacona przed zarejestrowaniem.
 6. Nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz okoliczności dotyczące ograniczenia ich zdolności do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją.
 7. Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki – zaznaczenie tej okoliczności.
 8. Jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności.
 9. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

 1. Zawarcia umowy spółki.
 2. Wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki.
 3. Powołania zarządu.
 4. Ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki.
 5. Wpisu do rejestru.

Zakładanie spółek akcyjnych

Do powstania spółki akcyjnej wymaga się:

 1. Zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli.
 2. Wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, z uwzględnieniem art. 309 § 3 i § 4 K.S.H.
 3. Ustanowienia zarządu i rady nadzorczej.
 4. Wpisu do rejestru.