Formularze ZUS

130

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa miesięczna ZUS DRA Płatnik składek (osoba fizyczna opłacająca składkę wyłącznie za siebie) zobowiązany jest przesłać deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacić składki za dany miesiąc, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca lub do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników, wyłączając jednostki budżetowe, które mają termin do 5 dnia. format PDF: 52 KB
ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej. Formularz ZUS ZFA należy wypełnić w celu zgłoszenia płatnika składek, zmiany danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA), korekty danych płatnika składek (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA). format PDF: 65 KB
ZUS ZUA Zgłosznie do ubezpieczenia / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. Formularz ZUS ZUA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA). format PDF: 48 KB
ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek. Formularz ZUS ZAA należy wypełnić w celu zawiadomienia o nowym adresie prowadzenia działalności, likwidacji działalności pod wcześniej wskazanym adresem. format PDF: 52 KB
ZUS RCA Raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Formularz ZUS RCA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA – Deklaracja rozliczeniowa. format PDF: 79 KB
ZUS RGA Raport imienny o wypłaconych świadczeniach, przerwach w opłacaniu składek oraz informacjach niezbędnych do uznania okresów pracy za okresy pracy górniczej. Formularz ZUS RGA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA – Deklaracja rozliczeniowa. format PDF: 45 KB
ZUS RMUA Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej. Płatnik składek zobowiązany jest za każdy miesiąc kalendarzowy przekazać ubezpieczonemu na piśmie informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji. Informacje te płatnik składek może przekazywać na formularzu ZUS RMUA – raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej lub w innej formie, ale tak by spełniała ona wymogi określone w art. 41 ust.8 ustawy o systemie ubezpeiczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). format PDF: 119 KB
ZUS RNA Raport imienny dla płatników nie uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Formularz ZUS RNA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA – Deklaracja rozliczeniowa. format PDF: 87 KB
ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia społecznego. format PDF: 52 KB
ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek. format PDF: 24 KB
ZUS ZIUA Zgłosznie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej. Formularz ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, w przypadku gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne, podane w dziale III formularza ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej lub ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych. format PDF: 25 KB
ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Formularz ZUS ZPA należy wypełnić w celu zgłoszenia płatnika składek, zmiany danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA), korekty danych płatnika składek (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych płatnika, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA). format PDF: 40 KB
ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek. format PDF: 21 KB
ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń / kontynuowanie ubezpieczeń. Formularz ZUS ZWUA należy wypełnić w celu wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych / ubezpieczenia zdrowotnego. format PDF: 36 KB
ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych. Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zmiany danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA), korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA). format PDF: 42 KB
ZUS RSA Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. Formularz ZUS RSA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA – Deklaracja rozliczeniowa. format PDF: 57 KB
ZUS RZA Raport imienny o naleznych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Formularz ZUS RZA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA – Deklaracja rozliczeniowa.Formularz ZUS RZA zobowiązany jest wypełnić płatnik składek w odniesieniu do osób podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Formularza ZUS RZA nie stosuje się w odniesieniu do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym (obowiązkowo lub dobrowolnie). format PDF: 59 KB
ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek. Formularz ZUS ZBA stanowi również załącznik do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA. format PDF: 26 KB
ZUS KP-1 Wniosek o ustalenie kapitału poczatkowego. format PDF: 51 KB
ZUS RP-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Dokumentacja do ustalenia kapitału początkowego. format PDF: 367 KB
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Karta daje prawo do świadczeń zdrowotnych, które okażą się niezbędne z medycznego punktu widzenia w czasie pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. O zakresie usług medycznych – w razie potrzeby – zdecyduje lekarz, w ramach koszyka świadczeń obowiązującego w danym kraju. Powinien on udzielić wszystkich niezbędnych świadczeń umożliwiających właścicielowi karty kontynuowanie pobytu w danym kraju bez potrzeby powrotu do Polski.Podstawą do wydania ekuz jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz dokumentu, który potwierdzi aktualne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jeśli osoba wnioskująca nie będzie posiadała własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, to do wniosku o wydanie Karty powinna dołączyć dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny, a dodatkowo, w przypadku osób uczących się, które ukończyły 18. rok życia, należy przedłożyć legitymację szkolną, studencką lub zaświadczenie z uczelni. Przy staraniu się o ekuz należy przedstawić do wglądu dowód osobisty lub paszport. format PDF: 253 KB