Sprzedaż gotowych spółek – sprawdź nasze oferty!

075

Sprzedaż gotowych spółek z o.o. – oszczędź czas i nerwy!

Zależy Ci na szybkim założeniu działalności przy pominięciu masy formalności, która związana jest z tym procesem?

Nie zwlekaj! U nas w każdej chwili możesz kupić gotową, zarejestrowaną Spółkę z czystym kontem! Czas to pieniądz!

Takie rozwiązanie jest najlepszym wyjściem, gdy nagli Cię czas i musisz zacząć dosłownie „od zaraz”. Gotowe spółki to czyste podmioty gospodarcze, które nie posiadają żadnej historii. Oferowane przez nas Spółki spełniają wszelkie aspekty formalne, które umożliwiają podjęcie działalności w dniu ich nabycia.

Nabywana przez Ciebie spółka posiadana numery KRS, REGON oraz NIP . Kupując gotową, czystą Spółkę masz pełne przekonanie potwierdzone notarialnie, że nie kupujesz „kota w worku” i dostajesz pewność związaną z brakiem dotychczasowej, negatywnej historii zakupionego podmiotu.

Normalny czas przedsięwzięcia związanego z założeniem Spółki oscyluje w granicach od kilku do kilkunastu tygodni. Dzięki nam oszczędzasz czas, masę niepotrzebnych nerwów a otrzymujesz nieoceniony komfort, który uchroni Cię od niejednokrotnie występujących pułapek procesu rejestracji.

WAŻNE !!! Wszystkie Oferowane Spółki posiadamy od ręki !!!  nie czekasz parę tygodni zanim obdzwonimy pośredników z internetu i coś dla Ciebie znajdziemy !!!

Wszystkie Oferowane Nasze Spółki posiadają komplet dokumentów , takich jak :

 • umowę spółki z zawartymi wszystkimi PKD od 01 do 98
 • potwierdzenie nadania numeru KRS
 • potwierdzenie nadania numeru NIP
 • potwierdzenie nadania numeru VAT/UE
 • kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł
 • potwierdzenie nadania numeru REGON
 • Notarialne oświadczenie o braku zobowiązań
 • Nasze Spółki nigdy nie były zarejestrowane jako pracodawca
 • Nasze Spółki nigdy nie były stroną żadnej umowy
 • Nasze Spółki nigdy nie wystawiły faktury VAT
 • Nasze Spółki nigdy nie podjęły działalności

W każdej Umowie Sprzedaży Udziałów Stosujemy następujący zapis …( Sprzedający posiadający w spółce 100% udziałów o wartości xxxx oświadcza że :

 • Spółka nie posiada zobowiązań w stosunku do osób trzecich , firm , instytucji w ty ZUS US , pracowniczych , – Spółka nigdy nie była uczestnikiem obrotu gospodarczego
 • Spółka nigdy nie była stroną w transakcjach objętych podatkiem od czynności cywilno prawnych / sprzedaży VAT w kraju i zagranicą
 • Spółka nigdy nie była stroną w umowach
 • Spółka nigdy nie korzystała z Dopłat , Pożyczek , Kredytów , Dofinansowania
 • Ponadto udziałowiec Oświadcza że nigdy nie wniósł Dopłat , Pożyczek czy też innych zwrotnych zobowiązań do Spółki .

Każdego kupującego udziały chroni także zapis artykułu 299 ksh!

Wszystkie oferowane przez nas spółki posiadają : składane co miesiąc deklaracje VAT , uregulowaną sytuację sprawozdawczą/składane co roku sprawozdania finansowe w KRS i US , Kupując od nas spółkę masz możliwość podjęcia działalności „od ręki”

Kupując u nas Spółkę otrzymujesz Usługę Wirtualnego Biura w Śródmieściu Warszawy w super cenie 499 zł brutto na rok

Sprzedaż gotowych spółek – sprawdź nasze oferty!

———————————————————————————————————————————————–

 

 

Spółka z 1991 roku !!!

czysta bez zadłużeń

vat7 składany na bieżąco

sprawozdania finansowe składane na bieżąco do KRS oraz US

CiT8 składany na bieżąco

aktywny VAT-UE

nigdy nie zawiesiła działalności / więc brzydkie wpisy w KRS nie istnieją

kapitał zakładowy 100.000,00 zł

atrakcyjna cena tylko 45.000,00 zł + koszty Notariusz oraz KRS

 

Pełne PKD

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:——————————————————

1) uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność

usługową (PKD 01),———————————————————————–

2) leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02),——————————————-

3) rybactwo (PKD 03),———————————————————————–

4) wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05),——–

5) górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 06),——————————–

6) górnictwo rud metali (PKD 07),———————————————————

7) pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 08),—————————————

8) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (PKD 09),——

9) produkcja artykułów spożywczych (PKD 10),—————————————–

10)produkcja napojów (PKD 11),———————————————————–

11)produkcja wyrobów tytoniowych (PKD 12),——————————————-

12)produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13),——————————————–

13)produkcja odzieży (PKD 14),————————————————————

14)produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (PKD 15),———————–

15)produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja

wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16),————

16)produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),

———————————–

17)poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),————–

18)wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (PKD

19),——————————————————————————————-

19)produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),————————

20)produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i

pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21),———————————

21)produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),———————-

22)produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

(PKD 23),———————————————————————————–

23)produkcja metali (PKD 24),————————————————————–

24)produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

(PKD 25),———————————————————————————–

25)produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),——

26)produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),—————————————–

27)produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),——-

28)produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem

motocykli (PKD 29),———————————————————————-

29)produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30), ————————–

30)produkcja mebli (PKD 31),—————————————————————

31)pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),———————————————-

32)naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),—————

33)wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35),————————-

34)pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),———————————–

35)odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37),———————————–

36)działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem

odpadów; odzysk surowców (PKD 38),————————————————

3

37)działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana

z gospodarką odpadami (PKD 39),——————————————————

38)roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),—————

39)roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),—–

40)roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),——————————————

41)handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów

samochodowych (PKD 45),————————————————————–

42)handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),-

43)handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami

samochodowymi (PKD 47),————————————————————–

44)transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),—————————–

45)transport wodny (PKD 50),—————————————————————

46)transport lotniczy (PKD 51),————————————————————-

47)magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),—–

48)działalność pocztowa i kurierska (PKD 53),——————————————-

49)zakwaterowanie (PKD 55),—————————————————————

50)działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),————————-

51)działalność wydawnicza (PKD 58),—————————————————–

52)działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów

telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),———————

53)nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),———

54)telekomunikacja (PKD 61),—————————————————————

55)działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie

informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),———————————-

56)działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),——————————

57)działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),——

58)działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),——————-

59)działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z

zarządzaniem (PKD 70),——————————————————————

60)działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

(PKD 71),———————————————————————————–

61)badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),—————————————

62)reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),——————————–

63)pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),————

64)działalność weterynaryjna (PKD 75),—————————————————

65)wynajem i dzierżawa (PKD 77),———————————————————

66)działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),————————————-

67)działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią

związane (PKD 79),———————————————————————–

68)działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80),——————————

69)działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i

zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),—————————————

70)działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),—————–

71)edukacja (PKD 85),————————————————————————

72)opieka zdrowotna (PKD 86),————————————————————-

73)pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87),————————————-

74)pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88),————————————-

75)działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),———————-

76)działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z

kulturą (PKD 91),————————————————————————–

77)działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92),—-

78)działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),————————

79)naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

(PKD 95),———————————————————————————–

80)pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96).—————————-

———————————————————————————————————————————————–

 

 

Spółki z 6 miesięcznym stażem cena 4.000,00 zł brutto VAT-7 na bieżąco  z Kapitałem Zakładowym 5.000,00 zł

Spółki 12 miesięczne cena 5.500,00 zł brutto VAT-7 / sprawozdania finansowe składane na bieżąco  z Kapitałem Zakładowym 5.000,00 zł

Spółki zarejestrowane w  2013 roku  z Kapitałem Zakładowym 5.000,00 zł  w cenie już od 3.500,00 zł

– posiadają komplet dokumentów :

– umowę spółki z zawartym pełnym PKD od 01 do 98

– potwierdzenie nadania numeru KRS

– potwierdzenie nadania numeru NIP

– potwierdzenie nadania numeru VAT/UE

–  kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł

– potwierdzenie nadania numeru REGON

– Notarialne oświadczenie o braku zobowiązań

– Nasze Spółki nigdy nie były zarejestrowane jako pracodawca

– Nasze Spółki nigdy nie były stroną żadnej umowy

– Nasze Spółki nigdy nie wystawiły faktury VAT

– Wszystkie oferowane przez nas spółki posiadają : składane co miesiąc deklaracje VAT , uregulowaną sytuację sprawozdawczą/składane co roku sprawozdania finansowe  KRS / US ,

Kupując od nas spółkę podejmujesz działalność „od ręki”

 

– siedzibą oferowanych przez nas Spółek jest miasto Warszawa – możliwość przedłużenia usługi „wirtualnego biura w cenie 499 zł brutto na rok „

Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście mieszczący się przy ulicy Lindleya 14 

 

————————————————————————————————————————————————-

 

Spółka Zarejestrowana w 2011 roku

–  Sprawozdania Finansowe /  Vat 7 – składane  na bieżąco

– czysta bez zadłużeń

– potwierdzenie nadania numeru NIP

– potwierdzenie nadania numeru VAT/UE

– kapitał 30,000.00 zł

– cena 8,500.00 zł

 

– siedzibą Spółki jest miasto Warszawa – możliwość przedłużenia usługi „wirtualnego biura w cenie 499 zł brutto na rok „

Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście mieszczący się przy ulicy Lindleya 14 

 

————————————————————————————————————————————————-

Spółka Zarejestrowana w 2007 roku

– Sprawozdania Finansowe /  Vat 7 – składane  na bieżąco

– czysta bez zadłużeń

–  PKD od 01 do 98

– potwierdzenie nadania numeru NIP

potwierdzenie nadania numeru VAT/UE

– kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł

– potwierdzenie nadania numeru REGON

– Notarialne oświadczenie o braku zobowiązań

– Spółka nigdy nie była zarejestrowana jako pracodawca

– Spółka nigdy nie były stroną żadnej umowy

– Spółka nigdy nie wystawiły faktury VAT

– Spółka nigdy nie podjęła Działalności

cena : 24,900.00 zł

 

– siedzibą Spółki jest miasto Warszawa – możliwość przedłużenia usługi „wirtualnego biura w cenie 499 zł brutto na rok „

Urząd Skarbowy  Warszawa Śródmieście mieszczący się przy ulicy Lindleya 14 

 

————————————————————————————————————————————————-

 

Spółka Zarejestrowana w Październiku 2013 roku

– czysta bez zadłużeń

– PKD od 01 do 98

– potwierdzenie nadania numeru NIP

– potwierdzenie nadania numeru VAT/UE

kapitał zakładowy 50.000,00 zł

– potwierdzenie nadania numeru REGON

– Notarialne oświadczenie o braku zobowiązań

– Spółka nigdy nie była zarejestrowana jako pracodawca

– Spółka nigdy nie były stroną żadnej umowy

– Spółka nigdy nie wystawiły faktury VAT

– Spółka nigdy nie podjęła działalności

cena : 14.900.00 zł

 

– siedzibą Spółki jest miasto Warszawa – możliwość przedłużenia usługi „wirtualnego biura w cenie 499 zł brutto na rok „

Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście mieszczący się przy ulicy Lindleya 14 

 

—————————————————————————————————————————–

 

Spółka zarejestrowana w Styczniu 2007 roku

Kapitał Zakładowy 50.000,00 PLN i dzieli się na 50 udziałów

Głównym Zakresem Działalności spółki była działalność w zakresie Projektowania Budowlanego i Technologicznego PKD 7420A wg PKD z 2004 roku , działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 7112Z wg PKD z 2007 roku

Spółka Posiada liczne wartościowe Referencje za wykonane Projekty/Realizację/Nadzory  na około Dziewięć Milionów złotych

Tarcza Podatkowa na ponad 400.000,00 PLN

Spółka jest Czysta Bez Zadłużeń

Na bieżąco składane Sprawozdania Finansowe do US i KRS

Sprawozdanie za 2013 rok sporządzone i wysłane do KRS i US

CIT 8 za 2013 rok Sporządzony i wysłany

VAT 7 składany na bieżąco

 

Dane liczbowe z Sprawozdania Finansowego za 2013 rok

Strata Brutto 440.027,46 zł

Przychody 88.721,00 zł

Koszty 528.748,57

Pozostałe Koszty Operacyjne 450.837,30 zł

Dochód 10.809,84 zł

Podatek Dochodowy 0,00 zł

 

PKD

22, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH ZE WZNOSZENIEM

BUDYNKÓW

41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I

NIEMIESZKALNYCH

42, 11, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA DRÓG I AUTOSTRAD

42, 22, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I

ELEKTROENERGETYCZNYCH

43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

43, 12, Z

43, 13, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYC DACHOWYCH

45, 11, Z, SPRZEDAZ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

46, 51, Z, SPRZEDAZ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZADZEN PERYFERYJNYCH I

OPROGRAMOWANIA

71, 11, Z, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

71, 12, Z, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE INZYNIERII I ZWIAZANE Z NIA DORADZTWO

TECHNICZNE

73, 11, Z, DZIAŁALNOSC AGENCJI REKLAMOWYCH

79, 11, B, DZIAŁALNOSC POSREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

79, 12, Z, DZIAŁALNOSC ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

80, 20, Z, DZIAŁALNOSC OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZENSTWA

, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

 

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław

 

Cena  35.000,00 PLN do negocjacji

 

—————————————————————————————————————————————–

 

Spółka zarejestrowana w Listopadzie 2012 roku

 Czysta bez zadłużeń

 co otrzymujesz wraz ze spółką ? :

– potwierdzenie nadania numeru KRS

– potwierdzenie nadania numeru NIP

– potwierdzenie nadania numeru VAT/UE

–  kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00  zł i dzieli się na 1000 udziałów

– potwierdzenie nadania numeru REGON

– Notarialne oświadczenie o braku zobowiązań

– nigdy nie były zarejestrowane jako pracodawca

– nigdy nie była stroną żadnej umowy

– nigdy nie wystawiły faktury VAT

–  posiada – składane co miesiąc deklaracje VAT 7 , uregulowaną sytuację sprawozdawczą/za 2013 rok sporządzone i złożone sprawozdanie finansowe  KRS / US oraz CIT-8

 

cena 14.900,00 zł

 

——————————————————————————————————————————————-

 

 

Spółka z o.o.

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców 2010 05 11

Kapitał 5.000,00

Brak Zadłużeń , zaświadczenie o niezaleganiu z US i ZUS

 

Przychody za 2014 rok 174.305,84 zł

Koszty za 2014 rok 86.526,13 zł

Zysk brutto za 2014 rok 87.779,71 zł

Zysk netto za 2014 rok  78.890,00 zł

Strata za 2014 rok 0 zł

Nadpłata podatku VAT 490 zł nadpłata podatku CIT 417 zł

 

Kompletna dokumentacja do wglądu u nas w Biurze po uprzednim kontakcie telefonicznym

Na bieżąco składane Sprawozdania Finansowe do US i KRS

Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok już sporządzone do wglądu

 

atrakcyjna cena 25.000,00 zł !!!

 

Przedmiot działalności

PRZEDMIOT DZIA£ALNOŒCI SPÓ£KI

1. Przedmiotem dzia³alnoœci Spó³ki jest:——————————————————

1) uprawy rolne, chów i hodowla zwierz¹t, ³owiectwo, w³¹czaj¹c dzia³alnoœæ us³ugow¹ (PKD 01),———————————————————————–

2) leœnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02),——————————————-

3) rybactwo (PKD 03),———————————————————————–

4) wydobywanie wêgla kamiennego i wêgla brunatnego (lignitu) (PKD 05),——–

5) górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 06),——————————–

6) górnictwo rud metali (PKD 07),———————————————————

7) pozosta³e górnictwo i wydobywanie (PKD 08),—————————————

8) dzia³alnoœæ us³ugowa wspomagaj¹ca górnictwo i wydobywanie (PKD 09),——

9) produkcja artyku³ów spo¿ywczych (PKD 10),—————————————–

10) produkcja napojów (PKD 11),———————————————————–

11) produkcja wyrobów tytoniowych (PKD 12),——————————————-

12) produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13),——————————————–

13) produkcja odzie¿y (PKD 14),————————————————————

14) produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (PKD 15),———————–

15) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wy³¹czeniem mebli; produkcja wyrobów ze s³omy i materia³ów u¿ywanych do wyplatania (PKD 16),————

16) produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17), ———————————–

17) poligrafia i reprodukcja zapisanych noœników informacji (PKD 18),————–

18) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19),——————————————————————————————-

19) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),————————

20) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozosta³ych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21),———————————

21) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),———————-

22) produkcja wyrobów z pozosta³ych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),———————————————————————————–

23) produkcja metali (PKD 24),————————————————————–

24) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wy³¹czeniem maszyn i urz¹dzeñ (PKD 25),———————————————————————————–

25) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),——

26) produkcja urz¹dzeñ elektrycznych (PKD 27),—————————————–

27) produkcja maszyn i urz¹dzeñ, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),——-

28) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wy³¹czeniem motocykli (PKD 29),———————————————————————-

29) produkcja pozosta³ego sprzêtu transportowego (PKD 30), ————————–

30) produkcja mebli (PKD 31),—————————————————————

31) pozosta³a produkcja wyrobów (PKD 32),———————————————-

32) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urz¹dzeñ (PKD 33),—————

33) wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz, parê wodn¹, gor¹c¹ wodê i powietrze do uk³adów klimatyzacyjnych (PKD 35),————————-

34) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),———————————–

35) odprowadzanie i oczyszczanie œcieków (PKD 37),———————————–

36) dzia³alnoœæ zwi¹zana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),————————————————

37) dzia³alnoœæ zwi¹zana z rekultywacj¹ i pozosta³a dzia³alnoœæ us³ugowa zwi¹zana z gospodark¹ odpadami (PKD 39),——————————————————

38) roboty budowlane zwi¹zane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),—————

39) roboty zwi¹zane z budow¹ obiektów in¿ynierii l¹dowej i wodnej (PKD 42),—–

40) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),——————————————

41) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),————————————————————–

42) handel hurtowy, z wy³¹czeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),-

43) handel detaliczny, z wy³¹czeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),————————————————————–

44) transport l¹dowy oraz transport ruroci¹gowy (PKD 49),—————————–

45) transport wodny (PKD 50),—————————————————————

46) transport lotniczy (PKD 51),————————————————————-

47) magazynowanie i dzia³alnoœæ us³ugowa wspomagaj¹ca transport (PKD 52),—–

48) dzia³alnoœæ pocztowa i kurierska (PKD 53),——————————————-

49) zakwaterowanie (PKD 55),—————————————————————

50) dzia³alnoœæ us³ugowa zwi¹zana z wy¿ywieniem (PKD 56),————————-

51) dzia³alnoœæ wydawnicza (PKD 58),—————————————————–

52) dzia³alnoœæ zwi¹zana z produkcj¹ filmów, nagrañ wideo, programów telewizyjnych, nagrañ dŸwiêkowych i muzycznych (PKD 59),———————

53) nadawanie programów ogólnodostêpnych i abonamentowych (PKD 60),———

54) telekomunikacja (PKD 61),—————————————————————

55) dzia³alnoœæ zwi¹zana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzia³alnoœæ powi¹zana (PKD 62),———————————-

56) dzia³alnoœæ us³ugowa w zakresie informacji (PKD 63),——————————

57) dzia³alnoœæ rachunkowo-ksiêgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),——

58) dzia³alnoœæ zwi¹zana z obs³ug¹ rynku nieruchomoœci (PKD 68),——————-

59) dzia³alnoœæ firm centralnych (head offices); doradztwo zwi¹zane z zarz¹dzaniem (PKD 70),——————————————————————

60) dzia³alnoœæ w zakresie architektury i in¿ynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),———————————————————————————–

61) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),—————————————

62) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),——————————–

63) pozosta³a dzia³alnoœæ profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),————

64) dzia³alnoœæ weterynaryjna (PKD 75),—————————————————

65) wynajem i dzier¿awa (PKD 77),———————————————————

66) dzia³alnoœæ zwi¹zana z zatrudnieniem (PKD 78),————————————-

67) dzia³alnoœæ organizatorów turystyki, poœredników i agentów turystycznych oraz pozosta³a dzia³alnoœæ us³ugowa w zakresie rezerwacji i dzia³alnoœci z ni¹ zwi¹zane (PKD 79),———————————————————————–

68) dzia³alnoœæ detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80),——————————

69) dzia³alnoœæ us³ugowa zwi¹zana z utrzymaniem porz¹dku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),—————————————

70) dzia³alnoœæ zwi¹zana z administracyjn¹ obs³ug¹ biura i pozosta³a dzia³alnoœæ wspomagaj¹ca prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej (PKD 82),—————–

71) edukacja (PKD 85),————————————————————————

72) opieka zdrowotna (PKD 86),————————————————————-

73) pomoc spo³eczna z zakwaterowaniem (PKD 87),————————————-

74) pomoc spo³eczna bez zakwaterowania (PKD 88),————————————-

75) dzia³alnoœæ twórcza zwi¹zana z kultur¹ i rozrywk¹ (PKD 90),———————-

76) dzia³alnoœæ bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozosta³a dzia³alnoœæ zwi¹zana z kultur¹ (PKD 91),————————————————————————–

77) dzia³alnoœæ zwi¹zana z grami losowymi i zak³adami wzajemnymi (PKD 92),—-

78) dzia³alnoœæ sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),————————

79) naprawa i konserwacja komputerów i artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego (PKD 95),———————————————————————————–

80) pozosta³a indywidualna dzia³alnoœæ us³ugowa (PKD 96).—————————-

 

————————————————————————————————————————————————————————————

 

Kupno gotowej spółki – gwarancja dobrej inwestycji

Kupując od nas spółkę podejmujesz działalność „od ręki” , wszystkie nasze Spółki mają uregulowaną sytuację KRS/US , Sprawozdawczość składana rok do roku , vat 7 składany co miesiąc , żadnych zaległości w dokumentacji wszystko jest prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami .